Signet

Skilmálar

Ég heimila notkun þeirra persónuupplýsinga, sem ég afhendi Advania til þess að stofna þennan aðgang. Ég staðfesti að hafa kynnt mér skilmála Signet transfer sem aðgengilegir eru hér.

Hér á eftir fara skilmálar þeir sem gilda um notkun og aðgang að Signet transfer. Um þjónustuna gilda einnig almennir viðskiptaskilmálar Advania hf. Skilmálar þessir teljast sértækir viðskiptaskilmálar gagnvart almennum viðskiptaskilmálum Advania.

Advania áskilur sér einhliða rétt til að breyta skilmálum þessum og verður notendum þá tilkynnt um slíkar breytingar með að minnsta kosti 15 daga fyrirvara. Nýti notandi sér þjónustuna eftir að sá frestur er liðinn telst hann hafa samþykkt breytingarnar fyrir sitt leyti.

Skilmálar þessir gilda frá 12.04.2022.

GILDISSVIÐ OG GILDISTAKA

Skilmálar þessir eru sérstakir notendaskilmálar án framsals á milli Advania og notanda, en með samningnum veitir Advania notanda takmarkað leyfi til notkunar á Signet transfer í samræmi við þá skilmála og skilyrði sem hér eru sett fram.

Skilmálar þessir taka gildi gagnvart áskrifanda og notanda þegar viðkomandi hakar við á vef Signet transfer að hann samþykki skilmálana og að hann hafi kynnt sér þá eða þegar notandi notar kerfið í fyrsta sinn, hvort sem gerist fyrr.

UM SIGNET TRANSFER

Signet transfer er stöðluð hugbúnaðarlausn og sem gerir notanda kleift að senda gögn með rafrænum hætti. Virkni kerfisins miðar við að um sé að ræða staðlaða hugbúnaðarlausn og áskilur Advania sér rétt til að ákveða hvaða virkni kerfið býður upp á hverju sinni.

SKILGREININGAR

Kerfið: Með hugtakinu „kerfið“ er átt við Signet transfer.

Áskrifendur: Sá sem er greiðandi áskriftar að kerfinu. Áskrifandi þarf að vera sjálfráða og fjárráða.

Notandi: Með hugtakinu notandi er átt við hvern þann einstakling sem notar kerfið. Heimild til aðgangs er bundin kennitölu notanda.

Sendandi gagna: Er notandi sem hleður inn gögnum og sendir þau til móttakanda eða skilgreinds hóps.

Móttakandi gagna: Er notandi sem sendandi gagna skráir sem móttakanda fyrir sendingu gagna eða notandi sem er í móttökuhóp.

Fyrirtækjakerfisstjóri: Með hugtakinu er átt við notanda sem hefur réttindi í kerfinu til að sýsla þar með upplýsingar um notendur og hópa áskrifanda. Fyrirtækjakerfisstjóri skal hafa stöðuumboð fyrir hönd félagsins eða aðra heimild til að skuldbinda félagið og skulu skilmálar þessir þá bæði gilda fyrir félagið og fyrir þann sem aðganginn nýtir.

Notkun: Til notkunar á kerfinu telst upphleðsla gagna, skoðun, upplýsingaöflun, rafrænn flutningur og móttaka gagna og hvers kyns önnur nýting þeirrar þjónustu sem í boði er á vefsvæði kerfisins á hverjum tíma.

Rafrænn flutningur: Með hugtakinu er átt við flutning gagna með rafrænum hætti í gegnum kerfið. Rafrænn flutningur er tækni til að senda gögn yfir Netið til einstaklinga eða skilgreindra hópa.

Skilmálar: Með hugtakinu „skilmálar“ er átt við skilmála þessa.

Gögn: Með hugtakinu er átt við tölvuskrár sem sendandi gagna hleður inn til rafræns flutnings í kerfinu og innihalda t.d. hvers konar samninga, yfirlýsingar, skjöl eða annars konar efni.

AÐGANGUR OG NOTENDAUPPLÝSINGAR

Innskráning í kerfið og sending og móttaka gagna fer fram með rafrænum skilríkjum. Réttur notanda til að fá aðgang að og nota þjónustuna er bundinn kennitölu og er notanda ekki heimilt að flytja þann rétt til annars manns eða lögaðila. Þannig er notanda ekki undir neinum kringumstæðum heimilt að veita öðrum rétt til að nýta aðgang sinn að kerfinu. Upplýsingar um netföng og símanúmer sem skráð eru undir „mínar upplýsingar“ í kerfinu, eru sýnileg öðrum notendum sem vilja senda gögn til viðkomandi. Aðrir notendur geta því séð skráð netfang móttakanda og símanúmer hans þegar honum er flett upp kennitölu sinni til að senda honum gögn með kerfinu.

Notandi skilur og samþykkir að hann er ábyrgur fyrir því að tryggja leynd þeirra rafrænu skilríkja sem gera notanda kleift að fá aðgang að kerfinu. Ef notandi verður á einhvern hátt var við að einhver óviðkomandi hafi komist yfir framangreindar upplýsingar, samþykkir notandi að hafa strax samband við útgáfuaðila skilríkjanna og óska eftir að viðkomandi skilríkjum sé lokað til þess að koma í veg fyrir að þau séu nýtt af einhverjum óviðkomandi á vefsvæði kerfisins.

Advania áskilur sér rétt til að meina þeim sem Advania kýs að stofna og eða nota aðgang að kerfinu.

NOTKUN

Einungis sú notkun kerfisins er heimil notendum kerfisins sem felst í þeim aðgerðum sem eðlilegar og löglegar geta talist, ásamt þeim upplýsingum og þjónustu sem boðið er upp á á hverjum tíma.

SKYLDUR NOTANDA

Sendandi gagna er ábyrgur fyrir því að hlaða inn gögnum til flutnings, senda gögn, sannreyna að gögn hafi verið móttekin og að sjá til þess að gögn séu móttekin innan þess tímaramma sem þeim eru sett. Sendandi er einnig ábyrgur fyrir að skrá rétta kennitölu, netfang og símanúmer fyrir móttakanda þegar sent er á einstaklinga.

Fyrirtækjakerfistjóri áskrifanda er ábyrgur fyrir skráningu móttökuhópa sem og að bæta við eða taka út notendur í móttökuhópum og notendur sem hafa heimild til að senda gögn undir áskrift áskrifanda.

Sendandi gagna er einn ábyrgur fyrir efni og innihaldi gagnanna. Hann skuldbindur sig til að nota kerfið þannig að ekki brjóti á bága við ákvæði þessara skilmála.

Notandi er ábyrgur fyrir því að notendaupplýsingar hans, þar á meðal tölvupóstfang og símanúmer, séu ávallt réttar.

VARÐVEISLA GAGNA

Gögnum er eytt sjálfkrafa úr kerfinu þegar gögn hafa verið sótt af móttakanda. Gögn sem ekki hafa verið sótt geta lifað að hámarki í 90 daga frá því að gögnunum var hlaðið inn sé þeim ekki eytt af sendanda áður en þau eru sótt. Að þeim tíma liðnum eru gögnunum eytt með öruggum hætti úr kerfinu. Notandi ber ábyrgð á að gögn séu sótt fyrir þann tíma.

GJALDTAKA FYRIR NOTKUN

Fyrir lausn fyrir notendur til þess að geta sent gögn til notenda er greitt mánaðarlegt áskriftargjald per notanda sem skilgreindur er inn í kerfið á vegum áskrifanda.

Fyrir lausn fyrir áskrifanda til þess að móttaka gögn frá notendum er greitt mánaðarlegt áskriftargjald per móttökugátt sem skilgreind er á vegum kaupanda ásamt móttökuhópum og notendum í móttökuhópum. Ekki er greitt fyrir notendur í móttökuhóp.

Áskriftargjald og tímalengd áskriftar ákvarðast í samræmi við gjaldskrá sem birt er á heimasíðu kerfisins eða skv. sérstöku samkomulagi. Hafi áskrift ekki verið sagt upp fyrir lok áskriftartímabils framlengist áskriftin sjálfkrafa um annað áskriftartímabil.

Áskriftargjaldið er innheimt með boðgreiðslu. Ef boðgreiðsla er ekki greidd á tilsettum tíma er lokað fyrir aðganginn 20 dögum síðar. Hafi vanskil varað í 90 daga eða meira áskilur Advania sér rétt að undangenginni tilkynningu til að loka fyrir áskrift vegna ógreiddra gjalda og rétt til að eyða varanlega öllum gögnum sem tengjast áskrifanda úr kerfinu. Advania skal tilkynna áskrifanda um fyrirhugaða lokun á grundvelli vanskila með minnst 10 daga fyrirvara með því að senda tölvubréf á það netfang sem áskrifandi skráði í kerfið.

RAFRÆNAR TILKYNNINGAR

Rafrænar tilkynningar frá kerfinu verða sendar á skráð netfang notanda eða símanúmer sé það valið af sendanda.

Með því að skrá sig fyrir aðgangi að kerfinu, samþykkir notandi að Advania megi senda notanda tilkynningar sem snúa að þjónustu kerfisins á netfang það sem skráð er í tengslum við aðgang notanda að kerfinu. Allir sem hafa aðgang að tölvupósti notanda munu geta séð innihald þessara tilkynninga. Netfangið er ekki notað í markaðslegum tilgangi.

ÞJÓNUSTA VIÐ NOTENDUR

Hægt er að hafa samband við þjónustugátt kerfisins með því að senda tölvupóst á signet-help@advania.is. Leiðbeiningar má finna á vefslóðinni http://www.transfer.signet.is/.

VINNSLA GAGNA

Gögn eru vistuð á dulrituðu formi. Advania mun við varðveislu gagna sem kunna að innihalda persónuupplýsingar fylgja lögum um um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nú lög nr. 90/2018.

ÁBYRGÐARTAKMARKANIR

Advania ábyrgist ekki að tiltekinn árangur náist af notkun á kerfinu að öðru leyti en tekið er fram í skilmálum þessum. Notendur skrá sig og nota þá þjónustu sem í boði er í kerfinu á eigin ábyrgð.

Advania ábyrgist ekki efni og innihald gagna sem notendur hlaða upp í kerfið. Það er ekki á ábyrgð Advania að móttakendur sæki gögn með réttum hætti og að gögn séu sótt innan þess tímaramma sem settur er. Jafnframt ábyrgist Advania ekki að sendingar gagna takist í öllum tilfellum. Það kann að koma fyrir að sending gagna takist ekki vegna utanaðkomandi atvika, atvika sem varða galla, bilun eða annars konar rof í hugbúnaðinum, eða atvika sem varða þann sem senda skal og er það alfarið á ábyrgð sendanda gagna að tryggja að gögn hafi verið sótt af þeim sem ætlunin var að senda þau til.

Aðgangur að kerfinu gæti rofnað af og til af ýmsum ástæðum, t.d. vegna vélbúnaðarbilana, tæknilegra bilana, hugbúnaðarvillna, kerfisuppfærslna, eða vegna aðgerða sem Advania kann að kjósa að grípa til. Advania ber ekki ábyrgð á tjóni sem slíkt kann að valda. Advania ber ekki ábyrgð á óþægindum eða tjóni sem kann að orsakast beint eða óbeint vegna galla eða bilunar í endabúnaði, tengingu við veraldarvefinn, þeim hugbúnaði sem nauðsynlegur er til tengingar við vefsvæði, vafra eða stýrikerfi notanda eða tölvukerfi, eða af öðrum þeim orsökum sem kunna að valda því að aðgerðir í kerfinu geta ekki farið fram eða verða með öðrum hætti en til var ætlast s.s. vegna tæknibilana, villna í gögnum eða truflana í rekstri tölvukerfa. Advania ber ekki ábyrgð á óþægindum eða tjóni sem orsakast beint eða óbeint vegna bilunar í tölvubúnaði og/eða hugbúnaði áskrifenda eða notanda eða af öðrum orsökum sem kunna að valda því að upplýsingar í kerfinu eru ekki réttar eða að notandi nái ekki að tengjast þjónustunni.

TAKMÖRKUN OG AFMÖRKUN SKAÐABÓTASKYLDU

Advania ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af vanþekkingu, misskilningi eða misnotkun notanda eða annars aðila með eða án umboðs notanda. Advania ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til rangra aðgerða notanda eða annars aðila. Advania ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til utanaðkomandi atvika t.d. bilana, rangra utanaðkomandi upplýsinga o.þ.h. Allur hugbúnaður kann að innihalda villur eða hafa af einhverjum sökum óvænta virkni þegar hann er keyrður og ber Advania ekki ábyrgð á tjóni af völdum villna eða óvæntri virkni í kerfinu.

Advania ber eingöngu ábyrgð á beinu fjárhagstjóni viðskiptavinar sem rekja má til ólögmætrar háttsemi Advania eða starfsfólks Advania og framin er af ásetningi eða stórfelldu gáleysi viðkomandi. Advania ber í engu tilviki ábyrgð á rekstrartapi viðskiptavinar og/eða þriðja aðila, né heldur óbeinu, tilviljanakenndu eða afleiddu tjóni, þ.m.t. glötuðum ágóða eða ráðgerðum sparnaði.

Utan þess sem greinir í skilmálum þessum skal ábyrgð Advania í tengslum við samning þennan í öllum tilvikum takmarkast við jafnvirði þeirrar þóknunar sem viðskiptavinur hefur sannanlega greitt til Advania fyrir þjónustuna sem tjónið tengist á síðustu þremur mánuðum fyrir það atvik sem orsakaði umrætt tjón.

Framangreindar ábyrgðartakmarkanir gilda ekki að því marki sem ófrávíkjanleg lög kveða á um bann við takmörkun ábyrgðar.

FORCE MAJEURE

Hvorki Advania né viðskiptavinir þess eiga rétt til skaðabóta á hendur gagnaðila þegar vanefndir orsakast af óviðráðanlegum eða ófyrirséðum atvikum sem ekki eru til staðar við samningsgerð, svo sem vinnudeilum, styrjöldum, uppreisnum, náttúruhamförum, farsóttum, aðgerðum stjórnvalda á sviði gjaldeyris- og viðskiptamála, viðskiptabönnum, hafnbönnum, almennum samgönguhindrunum, orkuskorti og sambærilegum óviðráðanlegum atvikum í samskiptum við undirverktaka.

HUGVERKARÉTTINDI

Hvorki Advania né viðskiptavinir þess eiga rétt til skaðabóta á hendur gagnaðila þegar vanefndir orsakast af óviðráðanlegum eða ófyrirséðum atvikum sem ekki eru til staðar við samningsgerð, svo sem vinnudeilum, styrjöldum, uppreisnum, náttúruhamförum, farsóttum, aðgerðum stjórnvalda á sviði gjaldeyris- og viðskiptamála, viðskiptabönnum, hafnbönnum, almennum samgönguhindrunum, orkuskorti og sambærilegum óviðráðanlegum atvikum í samskiptum við undirverktaka.

AFRITUN, VÖKTUN OG ÖRYGGI

Það er með öllu óheimilt er að nýta þjónustu kerfisins til þess að taka þátt í, hvetja til, auglýsa eða hafa milligöngu um neins konar ólögmætar eða eftir atvikum refsiverðar aðgerðir, aðgerðir með skaðlegan tilgang eða aðgerðir sem kunna að brjóta gegn almennu velsæmi.

Það er með öllu óheimilt að setja nokkurs konar skrá eða gögn á vefsvæði kerfisins sem gætu flokkast sem einhverskonar tölvuvírus, tölvuormur eða tróju hestur eða innihalda einhverskonar skaðlega eiginleika eða sem gæti á einhvern hátt truflað eðlilega virkni þjónustunnar.

Það er með öllu óheimilt að reyna á nokkurn hátt að sækja, birta eða greina (e. reverse engineer) á annan hátt undirliggjandi forritskóða (e. source code) út frá þeim hugbúnaði sem er notaður í kerfinu. Ef notandi fær af öðrum ástæðum aðgang að undirliggjandi forritunarkóða, s.s. vegna bilunar þá ber honum að tilkynna slíkt tafarlaust til vefstjóra signet-help@advania.is og er alfarið óheimilt að nýta slíkan aðgang eða gera það öðrum kleift.

Það er með öllu óheimilt að nota neinskonar sjálfvirkan hugbúnað, forrit eða annars konar sjálfvirkar aðferðir til að fá aðgang, afrita eða fylgjast með nokkrum hluta af vefsvæði kerfisins nema með skriflegu leyfi Advania og/eða ef slík þjónusta var keypt af Advania.

Það er með öllu óheimilt að nota nokkurs konar forrit, hugbúnað eða annars konar aðferðir til að heimsækja, nota eða leita að gögnum á vefsvæði kerfisins nema með almennum vöfrum (t.d. Firefox, Chrome, Opera eða Internet Explorer), almennum leitarvélum (t.d. Google eða Bing) eða samþættingu við vefþjónustuskil (API) kerfisins.

Það er með öllu óheimilt að trufla notkun annarra notenda sem nýta sér þjónustuna, eyða eða breyta efni sem aðrir hafa sent inn, gera eitthvað sem veldur óeðlilega miklu álagi á þjónustuna og tölvukerfið sem hún keyrir á eða nokkuð annað sem truflar eðlilegt aðgengi annarra notenda að þjónustunni.

Það er með öllu óheimilt að trufla, skerða eða á nokkurn hátt nýta þjónustuna með þeim hætti að slík notkun hafi skaðleg áhrif á Advania, viðskiptahagsmuni Advania, umhverfi, búnað og kerfi Advania eða truflar kerfisrekstur Advania og eftir atvikum viðskiptavina félagsins.

Advania áskilur sér rétt til að ákvarða hvort tiltekin samskipti teljast brjóta í bága við framangreindar reglur.

BROT Á SKILMÁLUM OG LÖGBROT

Verði áskrifandi eða notandi uppvís að brotum á þessum skilmálum, misnotkun á kerfinu eða ef hann hegðar sér á þann hátt að augljóst er að viðkomandi getur ekki eða ætlar ekki að uppfylla ákvæði þessa skilmála er Advania hvenær sem er, og án fyrirvara, heimilt að loka aðgangi hans að kerfinu og eftir atvikum eyða honum. Í slíku tilfelli verður áskrifanda send tilkynning þess efnis á netfang sem gefið var upp við skráningu viðkomandi áskrifanda. Riftun á þessum grundvelli undanskilur áskrifendur ekki frá greiðslu útistandandi gjalda.

Ef grunur vaknar að um lögbrot sé að ræða þá áskilur Advania sér rétt til tilkynna slíkt til yfirvalda.

HEIMSMARKMIÐ

Advania hefur undirritað hnattrænt samkomulag Sameinuðu þjóðanna um siðferði og ábyrgð í viðskiptum (https://www.unglobalcompact.org/). Advania áskilur sér rétt til að hafna eða slíta viðskiptum við áskrifendur sem eru með starfsemi sem brýtur í bága við hnattrænt samkomulag Sameinuðu þjóðanna um siðferði og ábyrgð í viðskiptum.

FRAMSAL

Advania er heimilt að framselja réttindi sín og skyldur undir þessum samningi. Slíkt á ekki við um notanda, en notanda er ekki undir neinum kringumstæðum heimilt að leyfa öðrum afnot af aðgangi sínum.

BREYTINGAR Á SKILMÁLUM

Advania kann að breyta þessum skilmálum af og til. Komi til breytinga verður notanda, næst þegar hann fer inn á vefsvæði kerfisins, gefin(n) kostur á að samþykkja breytta skilmála. Samþykki fyrir uppfærðum skilmálum er skilyrði fyrir áframhaldandi notkun kerfisins. Ef notandi kýs að samþykkja ekki breytta skilmála mun notandi ekki lengur geta skráð sig inn í kerfið og verður áskrifanda þá gefin(n) kostur á að loka aðgangi sínum.

LÖG OG VARNARÞING

Skilmálar þessir lúta eingöngu íslenskum lögum. Ef eitthvert ákvæði skilmála þessara verður dæmt ógilt, ólöglegt eða óhæft til fullnustu, dregur það ekki á neinn hátt úr gildi, lögmæti eða fullnustuhæfi annarra ákvæða skilmálanna.

Ágreining um skilmála þessa skulu Advania og viðskiptavinur leitast við að leysa með samkomulagi. Ef ekki næst samkomulag skulu ágreiningsmál rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

ALMENNIR VIÐSKIPTASKILMÁLAR ADVANIA

Um önnur atriði en fjallað er um í þessum skilmálum fer samkvæmt almennum viðskiptaskilmálum Advania sem finna má á www.advania.is/skilmalar.